House Wardens

LIST OF HOUSE WARDENS (2017-18)

SENIOR WING

HOUSE

NAME OF HOUSE WARDEN

CHENAB

Raj Lakshmi

GANGA

Rachna Sharma

JHELUM

Madhu Bala Kaushik

RAVI

Aparna Sharma

SATLUJ

Arpana Handa

YAMUNA

Neena Miglani

 

PRIMARY WING

HOUSE

NAME OF HOUSE WARDEN

CHENAB

Swati Mehta

GANGA

Priyanka Thakran

JHELUM

Sarita Sangri

RAVI

Tanu Batra

SATLUJ

Pooja Singh

YAMUNA

Poonam Goel

 
Audio On
You are Visitor No. 674046
"Imagination is the eye of the soul. ~ Joseph Joubert "