Parent Representatives (2022-23)

LIST OF PARENT REPRESENTATIVES (2022-2023)

CLASS  NAME OF PARENT REP.  EMAIL ID.
NURSERY   MR.ABHISHEK SACHAN sachan.abhishek@gmail.com
PREP  MS. SRANDHANJALI BHATTA sradha.bhatta@gmail.com
I  MR. KAMAL VASHISHT kamal1109@gmail.com
II  MR. KAUSHAL MISHRA kaushal.mishramca@gmail.com
III  MS. MITHLESH PANCHAL mitupanchal@gmail.com
IV  MS. VANDANA KASHYAP vandankashyap1983@gmail.com
V  MR. AMIT KUMAR amit.raghu_84@yahoo.com
VI  MR. KAPIL KAUSHAL kapil.8500@yahoo.com
VII  MR. SANJEEV KUMAR DIXIT admasstyles@gmail.com
VIII  MS. SHWETA SRIVASTAVA shweta.srivastava47@gmail.com
IX  MR. SUNIL KUMAR SHARMA 19sunilsharma@gmail.com
X  MR. MANOJ KUMAR DUBEY manoj_itp@rediffmail.com
XI  -------
XII  MR. ABHINAV JAIN abhinavjain_ca@rediffmail.com