House Wardens

LIST OF HOUSE WARDENS (2023-2024)

HOUSE HOUSE WARDEN(s) HOUSE TUTOR(S)
CHENAB

1. ABDESH KUMAR JHA
2. RASHMI CHHABRA

1. MAHAVIR TANEJA 
2.PURTI MALHOTRA 
3. VIBHA SHARMA 
4. RUCHI MAHAJAN
5. APARNA SHARMA 
6. ABHILASHA SINHA
7. NIRA SAXENA
 GANGA 1. PRAKRITI MATHUR   
2. SUNIL BHARDWAJ
1. AMANJEET COLLACO 
2. RITU BADIA VASHISHT 
3. APARNA MANAKTALA 
4. SEEMA CHAUHAN 
5. SANDHYA TYAGI 
6. RAJ LAKSHMI
 JHELUM 1. RACHNA SHARMA     
2. SATENDER KUMAR
1 CHITRA BISHT
2. LEENA SHARMA 
3. DWIJESH BHATIA 
4. YASHI SHARMA 
5. ANUJ KR. SINHA 
6. PARUL ARORA 
7. SUSHMITA BANNERJI
RAVI 1. MADHURIMA SINHA
2. ANKUR BHUSHAN
1. NEENA MIGLANI 
2. SHALINI NARANG 
3. VARSHA KATARIA 
4. RENU SHARMA 
5. GYAN MONEY SAXENA
6. DEEPA SHARMA
7. VASUDHA KAUSHIK
SATLUJ 1. PUNEETA AGGARWAL
2. B.S. PRADHAN
1. SONALI JAIN 
2. SAVEENA AGGARWAL 
3. SAJID HUSSAIN 
4. ARPANA HANDA 
5. SAVITA SHARMA 
6. PRANAV PANKAJ 
7. KANCHAN GUPTA
YAMUNA 1. MADHU BHATIA       
2. SURESH UNIYAL
1. SNEH SAINI 
2. ARJUN YADAV 
3. SATISH AHLAWAT 
4. RADHIKA GROVER 
5. TANU BATRA 
6. GEETA CHOUDHARY

Audio On
X